Obvestila

Na podlagi 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/2015) in na podlagi Programa dela STO za leti 2018 in 2019 in na podlagi Poslovnika o delu Strokovne komisije za podeljevanje priznanja Snovalec s spremembami in dopolnitvami
 
SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA Dimičeva ulica 13 1000 Ljubljana
 
in
 
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO DIREKTORAT ZA TURIZEM IN INTERNACIONALIZACIJO Kotnikova 5 1000 Ljubljana
 
razpisujeta podelitev priznanja SNOVALEC za spodbujanje promocije in uresničitev novih idej - invencij v turizmu
 
I. POZIV
 
Snovalec je eden izmed dveh pozivov Slovenske turistične organizacije (STO), namenjenih spodbujanju ustvarjalnosti in inovativnosti v slovenskem turizmu. Snovalec spodbuja promocijo in uresničitev novih idej - invencij v turizmu, ki bodo z uresničitvijo v prihodnosti postale inovacije, zrele za kandidiranje na pozivu Sejalec. 
 Namen Snovalca je spodbujanje ustvarjalnosti, inventivnosti in inovativnosti na podjetniški ravni, ravni destinacij, združenj turističnih proizvodov oz. ponudnikov ali pri oblikovanju in trženju turističnih proizvodov z območja Slovenije na domačem in tujih trgih. Snovalec podpira snovanje in izvajanje projektov razvoja in tržnega uvajanja turističnih proizvodov, usklajenih s temeljnimi in strateškimi dokumenti STO, Slovenije in Evrope.
 Potek poziva Snovalec koordinira STO. Snovalec 2018 je objavljen v obliki nagradnega poziva s predvidenim denarnim skladom 15.000 evrov bruto, ki jih za še bolj inovativen razvoj slovenskega turizma prispevata STO in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za turizem in internacionalizacijo. 
 
 
II. PREDMET POZIVA
 
Predmet poziva za podelitev priznanja snovalec so invencije v turizmu, ki bodo (ko bodo uresničene in bodo postale inovacije) prispevale k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije. Za potrebe poziva je invencija definirana kot kakovostno načrtovana in še neuresničena novost ali izboljšava, ki vsebuje elemente nenavadnosti, prijaviteljeve izvirnosti, sistemskega poslovnega razmišljanja in promocije slovenskega turizma. 
 Za snovalca lahko kandidirajo avtorji invencij, ki nameravajo prijavljeno invencijo ali eno njenih ključnih razvojnih faz uresničiti najpozneje do 5. 10. 2018, za kar želijo prejeti del finančnih sredstev, potrebnih za uresničevanje, promocijsko podporo in priznanje, da so na pravi poti.
 
III. PRIJAVA NA POZIV
 
Kandidati za snovalca idejo vpišete na portal AIRTH, poziv Snovalec 2018.
 Za priznanje Snovalec bodo kandidirali pologi, ki bodo pravilno oddani med 26. 1. 2018 in 26. 2. 2018. 
 Postopek za oddajo prijave na poziv Snovalec 2018: 1. Registrirajte se kot uporabnik portala AIRTH.  2. V objavi Snovalec 2018 kliknete na gumb                 . 3. Odpre se vam prijavni obrazec, ki ga v celoti izpolnite. 4. Odgovore vnašate v slovenskem jeziku; izjema sta vnosni polji z angleškim naslovom, ki ju izpolnite v angleškem jeziku za objavo na mednarodni strani portala. 5. Prijavi v rubriki Slika dodate poljubno število slik, ki jih lahko tudi poimenujete. 6. Med Dokumente obvezno naložite poslovni načrt, ki mora nujno vsebovati tudi okviren finančni načrt.
 Pri pripravi poslovnega načrta lahko uporabite shematsko prikazan poslovni model s kratkim vsebinskim komentarjem (business model canvass) ALI ključne elemente standardnega poslovnega načrta. Natančnejši kot bo poslovni načrt, večje možnosti imate za visoko uvrstitev, vendar se pri pripravi omejite na šest (6) A4 strani. Dokument naj ne presega 5 MB.
 7. Kliknite Shrani.
 
Pri oddaji prijave veljajo splošni pogoji poslovanja AIRTH.
 
 
 
Po oddaji prijavo lahko urejate tako, da jo poiščete v rubriki Moji prispevki. Urejanje prijave je dovoljeno le do izteka roka za prijavo. Po tem roku se smejo prijave urejati le v primeru, ko je prijavitelj pozvan k dopolnitvam. Če prijavitelj prijavo spreminja po roku za oddajo, ne da bi bil k temu pozvan s strani koordinatorja poziva, se njegova prijava zavrže.  Pred javno objavo bo prijavo pregledal urednik portala. Kot popolne se smatrajo tiste prijave, ki imajo izpolnjena vsa polja in pripet poslovni načrt. Avtorje nepopolnih prijav bomo najpozneje tri dni po roku za oddajo po e-pošti pozvali k dopolnitvam. Rok za dopolnitve je tri delovne dni. Vse prijave bodo javno objavljene največ deset dni po izteku roka za prijavo. Z oddajo prijave po zgornjem postopku avtomatično postanete kandidat za snovalca 2018. V primeru težav pri oddaji pologa pišite na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. 
 
IV. POGOJI ZA PRIJAVO Prijavitelji so lahko podjetja, samostojni podjetniki, organizacije, zavodi in gospodarska interesna združenja, ključni partnerji STO, lokalne turistične organizacije, grozdi, turistična društva in zveze ter preostala s turizmom povezana društva in njihove zveze ter regionalne in druge razvojne agencije.
 
V. POTEK OCENJEVANJA  Med vsemi prijavami, ki bodo pravilno oddane, bo komisija izbrala polfinaliste poziva Snovalec. Pred objavo polfinalistov lahko komisija od prijaviteljev zahteva dodatna pojasnila. 
 Polfinalisti bodo svoje ideje/invencije predstavili v živo pred komisijo. Na podlagi predstavitev bo strokovna komisija izbrala finaliste poziva Snovalec. 
 Finalist bo prejel del denarnega sklada. Strokovna komisija bo predvidoma izbrala tri projekte, med katere bo denarni sklad v višini 15.000 evrov bruto predvidoma enakomerno razdelila. Končna višina dodeljenih finančnih sredstev posameznemu finalistu bo opredeljena v pogodbi o sodelovanju, ki jo bo finalist z STO sklenil predvidoma konec marca 2018. Če STO za leto 2018 ne bo pridobila proračunskih sredstev za poravnavanje obveznosti iz tega poziva oz. zadostne količine sredstev, ima pravico, da ne izbere finalistov. 
 Finančna sredstva finalistu ne bodo izplačana ob podpisu pogodbe, temveč šele po popolni uresničitvi invencije oz. ene njenih ključnih razvojnih faz, v skladu z določili pogodbe. Rok za uresničitev invencije oz. ene njenih ključnih razvojnih faz je 5. 10. 2018. 
 
 
 
Končno poročilo z vsemi finančnimi dokazili bo pred izplačilom sredstev pregledal in odobril naročnik. Z njeno odobritvijo uresničene invencije bo finalist prejel tudi naziv snovalec 2018.
 Stroški dela niso upravičen strošek.
 
V. LETNI NAČRT  
 
26. 1. 2018  objava poziva 26. 2. 2018  zadnji rok za oddajo prijav (ob 23.59) marec 2018  strokovna komisija izbere polfinaliste  obvestilo polfinalistom  polfinalisti predstavijo predlagane ideje/invencije strokovni komisiji  zaključna seja strokovne komisije in določitev finalistov  podpis pogodb o sodelovanju z STO 5. 10. 2018  skrajni rok za uresničitev invencije oz. ene njenih ključnih razvojnih faz oktober 2018  podelitev naziva snovalec 2018 
 
VI. KRITERIJI ZA IZBOR  Strokovna komisija pri ocenjevanju izhaja iz naslednjih štirih temeljnih izhodišč:  stopnja novosti v slovenskem turističnem, geografskem in kulturnem prostoru,  stopnja prilagoditve novosti slovenskim značilnostim (velja predvsem, če je novost prenesena iz tujine),  stopnja predvidene produktne, procesne in/ali trženjske uspešnosti,  stopnja predvidene odličnosti uresničevanja in celostnega izvajanja prijavljene novosti, naravnane po načelih trajnostnega razvoja.
 
Dodatno strokovna komisija presodi:  ali novost prinaša dodano vrednost na ravneh ekonomskih, družbenih in  kulturnih vrednot ter prispevka k trajnostnemu razvoju,  ali je prijavljeno invencijo oz. eno njenih ključnih razvojnih faz mogoče uvesti v redno poslovanje prijavitelja v obdobju, predpisanem v vsakoletnem pozivu.
 
 
  
VII. VAROVANJE PODATKOV  STO jamči, da bodo vsi podatki, ki jih dobi na podlagi prijav tega poziva, uporabljeni zgolj za potrebe poziva ter ne bodo posredovani nepooblaščenim osebam. STO vse prijavitelje seznanja, da je zavezanec po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in da mora ob morebitnem zahtevku tretjih oseb za vpogled v prijave ravnati v skladu z navedenim zakonom. 
 
 
 
Datum: 25. 1. 2018    mag. Maja PAK       direktorica       Slovenska turistična organizacija

Vreme
Občina Lukovica

Pet

15°/25°

Sob

15°/26°

Ned

15°/27°

Pon

16°/28°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine