Na podlagi 28. in 30. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16 - ZPPreb-1, 29/17 - ZŠpo-1)

morajo pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, pobirati turistično takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitve za prenočevanje.

 

Vrednost točke turistične takse od 1.1.2015

S 1.1.2015 je pričela veljati nova vrednost točke turistične takse, ki se je uskladila z gibanjem cen življenjskih potrebščin tako, da znaša 0,115 € (Sklep o uskladitvi vrednosti točke turistične takse, Ur. list RS, št. 25/2014).

Odlok o turistični taksi v Občini Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 04/2004) v svojem drugem odstavku 2. člena določa, da višina turistične takse na območju občine Lukovica znaša 10 točk ter da se znesek turistične takse izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki jo usklajuje Vlada Republike Slovenije. Glede na navedeno znaša višina turistične takse za občino Lukovica od 1.1.2015 dalje: 10 točk x 0,115 € = 1,15 €.

Pobrana turistična taksa se nakazuje do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun občine, in sicer:

Občina Lukovica, Lukovica pri Domžalah, Stari trg 1, 1225 Lukovica

Številka računa: SI56 0126 8468 3206 218 –Turistična taksa

Referenca: v prvi dve okenci obvezno vpišete številko 19 (turistična taksa je obvezna dajatev in spada v model 19), v drugi del, ki vsebuje 22 okenc, pa najprej vpišete vašo davčno številko, sledi vezaj (-) in nadaljujete s številko 07129 (to je šifra obvezne dajatve za turistične takse).

primer: 19 (davčna številka zavezanca)-07129

 

Mesečno poročilo o številu prenočitev in plačani turistični taksi – sistem eTurizem

AJPESje s 1. 12. 2017 vzpostavil nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za namen vodenja evidence gostov, za namen spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene.

Po novem (od 1.3.2018 dalje) se podatki poročajo samo prek spletnega portala AJPES in ne več ločeno Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam. Več o tem: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

Izvajalci nastanitvene dejavnosti:

  • dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah – najpozneje v 12 urah po prihodu gosta,
  • mesečno poročajo statistične podatke – za pretekli mesec.

 

Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), način in vsebina posredovanja podatkov pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov.

Za navodila ali dodatne informacije se obrnite na:

 

Register nastanitvenih obratov (RNO) – vzpostavljen na AJPESu s 1. 12. 2017

Izvajalci nastanitvene dejavnosti ste morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudite nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018.

Več o tem:

 

Zakonodaja:

 NOVICA:

»Dne 15. marca 2018 začne veljati nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki prinaša kar nekaj novosti. Novosti na področju obračunavanja turistične takse najdete strnjene na spletni strani SOS na tej povezavi.«

 

Vreme
Občina Lukovica

Pet

18°/17°

Sob

10°/22°

Ned

11°/22°

Pon

12°/22°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine