V zaključni fazi je rekonstrukcija vodovodnega sistema na Rimski ulici v naselju Prevoje. Občina Lukovica je v sodelovanju  z upravljavcem  vodovodnega  omrežja,  podjetjem  Prodnik, d.o.o., v začetku julija v  sklopu investicijsko vzdrževalnih del na vodovodnem sistemu pristopila k izgradnji glavnega cevovoda in izvedbi hišnih priključkov. K investiciji je pristopil tudi Telekom Slovenije z vlaganjem v posodobitev telekomunikacijskega omrežja z vgradnjo optičnega kabla. Predviden zaključek del je v začetku avgusta. Kot pravi Uroš Drobež iz uprave občine Lukovice, se z izgradnjo novega cevovoda zaključuje večji sklop obnove vodovodnega sistema na Prevojah.

etra Škrabl Kores že lep čas dopolnjuje ekipo režijskega obrata občine Lukovica. Povprašali smo jo, kako zadovoljna je v družbi samih moških, ji delo ustreza, kaj vidi prostor za izboljšave, itd.

 

Petra se predstavi:

Sem Petra Škrabl Kores, po poklicu sem cvetličar/kmetijsko podjetniški tehnik. Sem poročena in imam 3 in pol leta starega sina. Delovne izkušnje sem si predhodno pridobila z delom v trgovini.

Je delo v režijskem obratu takšno kot ste ga pričakovala?

Čas res hitro teče, v režijskem obratu delam že osem mesecev, delo pa je dejansko takšno, kot so mi ga predstavili na razgovoru za službo. Moram reči, da sem z načinom dela in samim delom zelo zadovoljna. Ljudje opazijo moje delo, težko je na primer spregledati prelepe cvetlične grede na trgu v Lukovici, seveda sem zelo vesela, da je moje delo ljudem všeč. Vsekakor pa moram izpostaviti sodelavce, ki so me res lepo sprejeli medse. Tako mi delo, ki je včasih tudi fizično naporno, naredijo lažje.

Kje vidite prostor za izboljšanje?

Verjetno bi se našel kakšen prostor (tudi dobesedno), ki bi ga bilo potrebno izboljšati, polepšati. Vendar pa je potrebno poudariti, da smo v zadnjem času veliko truda vložili v ureditev našega trga v Lukovici, pa tudi ostalih predvsem cvetličnih površin na pokopališčih, na Prevojah, v Šentvidu, Krašnji in tako dalje. Res me veseli, da moj oziroma naš trud opazijo tudi občani in občanke. V prihodnje si želim, da bi skupaj s sodelavci nadaljevali timsko delo in tako še boljše in lepše skrbeli za zelene površine v občini Lukovica.

 


V občini Lukovica je Uroš Drobež zamenjal Roka Penca in je zaposlen kot višji svetovalec za gospodarske javne službe in odgovorna oseba za pregled del in razporejanje dela v režijskem obratu. Povprašali smo ga, kako mu je v novem delovnem okolju všeč, kakšno je stanje, kako so ga sprejeli sodelavci, itd..

 

Predstavitev v parih stavkih:
Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir geodezije. V preteklosti sem vodil gospodarski družbi s področja inženirskih dejavnosti, tehničnega svetovanja in geodetskih storitev. Pridobil sem tudi mnogo delovnih izkušenj s področja urejanja nepremičninske problematike, vodenja projektov in odnosov s strankami, sem tudi sodni izvedenec s področja geodezije. Sem poročen in oče dveh otrok, z navihanima hčerkama in ženo v zadnjem času tudi preživljam večino prostega časa, tako da za hobije (glasbo, fotografiranje in gorništvo) žal ni več toliko časa, kot bi ga želel.

 

Stanje del v občini Lukovica ob prevzemu tekočih zadev:

Ob prevzemu delovnih zadolžitev ni bilo obilice časa za aklimatizacijo, takoj je bilo potrebno pristopiti k usklajevanju del pri zaključevanju gradnje kanalizacije za odpadno vodo in investicijska vzdrževalna dela v Spodnjih Praprečah, izgradnje vodovoda na Stranski ulici in Rafolčah. Ob tem bi se zahvalil predhodniku za kvalitetno vodenje in koordiniranje teh investicijsko zelo zahtevnih projektov. Hkrati je bilo potrebno nemudoma pričeti s koordiniranjem del pri pridobivanju projektne dokumentacije za večje projekte, ki se bodo pričeli v letošnjem in prihodnjem letu. Naj med njimi izpostavim predvsem večje in zahtevnejše projekte kot so izgradnja kanalizacije, vodovoda in rekonstrukcija ceste Imovica - Prevalje, nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Zgornjih Praprečah, Gradišču, rekonstrukcija večjega števila odsekov dotrajanih cest in asfaltiranje določenih makadamskih odsekov.

Je delo na upravi občine tako, kot ste si ga predstavljali?

Po slabih dveh mesecih dela mi je popolnoma jasno, da me čakajo zelo zahtevne in raznovrstne naloge. Ob upoštevanju omejenih finančnih sredstev je problematično že samo vzdrževanje zelo razvejanega infrastrukturnega omrežja v občini Lukovica. Potrebno je tudi nadaljevati izgradnjo kanalizacijskega sistema za odpadno vodo na območju aglomeracij v skladu s sprejetim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Lukovica, investicijskih vzdrževalnih del na vodovodnem sistemu, izgradnjo kritičnih odsekov cest in sanacijo posameznih plazovitih območij kot posledico izjemno težkih geoloških pogojev, ki so značilni za večji del Črnega grabna. Ob navedenem je moja naloga tudi koordiniranje dela Režijskega obrata, kjer pa moram poudariti, da so me fantje in dekle z Režijskega obrata lepo sprejeli in so mi v veliko pomoč pri uvajanju v moje nove delovne zadolžitve.

  

Je prostor za izboljšanje? Kje?

Vedno je prostor za izboljšanje in optimizacijo delovnih procesov. Na področju investicij izpostavljam predvsem gospodarno porabo sredstev in vključevanje javnosti v vseh fazah izvedbe projektov. Želel bi si predvsem več komunikacije s krajevnimi skupnostmi, saj brez sodelovanja širšega kroga ljudi pri odločanju ni mogoče pričakovati zadovoljstva končnih uporabnikov infrastrukture, pa naj gre za vzdrževanje le-te ali pa novogradnje.

 

Vizija?

Moja vizija se verjetno bistveno ne razlikuje od vizije Občine in občanov. Seveda je pomemben razvoj na področju cestne in komunalne infrastrukture ter druge infrastrukture. Konec koncev pa si vsi želimo, da bi bili občani ponosni na svoj kraj, da bi tu radi živeli in bi se (nenazadnje) še naprej ohranjal trend rasti prebivalstva. Vsekakor se zavedam, da imamo v občinski upravi veliko odgovornost za zadovoljevanje potreb in želja občanov, pričakujem pa tudi razumevanje, da vseh želja zaradi omejenosti sredstev pač ni mogoče takoj uresničiti, ampak je včasih potrebno nekaj potrpežljivosti.


V začetku maja je v Kulturnem domu Antona Martina Slomška v Šentvidu pri Lukovici potekala predstavitev projektov za izgradnjo kanalizacije, obnovo vodovoda in rekonstrukcijo cest Imovica – Prevalje. Župan Matej Kotnik, strokovni sodelavci in pripravljavci projektov so prebivalcem naselij, kjer se bodo predvidoma jeseni pričela izvajati gradbena dela, odgovarjali na vprašanja, vezana na izvedbo projektov, terminskih planov in ostalih vprašanj. Splošen vtis srečanja je bil, da se krajani veselijo novih pridobitev, ki bodo vsekakor izboljšale kvaliteto življenja v Imovici in Prevaljah.

V obdobju po prvomajskih praznikih so potekala tudi usklajevanja in predstavitve projektov za rekonstrukcijo ceste v Zgornjih Praprečah, obnovo vodovoda na Rimski ulici. Občina je pridobila tudi projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo ceste v vasi Rafolče. V sklopu investicijskega vzdrževanja je predvidena tudi celostna ureditev odvodnjavanja meteorne vode.

Zaradi nesprejetja proračuna pa žal nismo mogli pristopiti k izvajanju investicijskega vzdrževanja nekaterih zelo dotrajanih odsekov cest. Po sprejetju proračuna imamo namen pristopiti tudi k sanaciji poškodovanih odsekov cest, med njimi tudi k sanaciji odsekov ceste Šentvid – Zlato polje.

 


Iz tajništva Krajevne skupnosti Lukovica so sporočili, da bodo od 22.2.2017 dalje uradne ure Krajevne skupnosti Lukovica namesto ob sredah od 15. do 17. ure, po novem potekale ob sredah od 7.30 do 9.30.


Vreme
Občina Lukovica

Sre

12°/27°

Čet

14°/31°

Pet

15°/32°

Sob

16°/33°

Uporabne povezave

 

 

 

Pobratene Občine