SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE PROIZVODNE CONE ŽELODNIK