ODLOK O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE PROIZVODNE CONE ŽELODNIK