SKLEP O SPREJEMU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ JANKA KERSNIKA BRDO