SKLEP O SPREJEMU OBVEZNE RAZLAGE 11. ČLENA ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE LUKOVICA