ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA KAMNOLOM KOMPOLJE